Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CONSOLIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzkowicach (97-350), ul. Przemysłowa 40, zwany dalej „Administratorem”
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych: e-mail:  , pod nr tel.:  42/203 51 20 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego (na podstawie Twoje zgody – art 6. ust 1 lit. a RODO).
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności albo Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Twoje dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres, w którym ujawnić się mogą roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 11. Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w swoim cv.
 12. Prosimy o zamieszczenie w swoim cv następującej klauzuli:

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Consolis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzkowicach przy ul. Przemysłowej 40, 97-350 Gorzkowice, do celów związanych z procesem rekrutacji na stanowisko ………. oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.